บริษัท AIS เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

IMG 3526

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้แทนจากบริษัท AIS เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ชั้น 2 อาคารชูชาติ กำภู 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์