รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน หารือเรื่องการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนงานวิจัยวิทยาเขตกำแพงแสน

IMG 3515

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน หารือเรื่องการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนงานวิจัยวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เนียมหอม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ชั้น 2 อาคารชูชาติ กำภู

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์