• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองบริการกลางและบุคลากรกองบริการกลาง เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562

ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองบริการกลางและบุคลากรกองบริการกลาง เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562

IMG 3156

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองบริการกลางและบุคลากร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ชั้น 2 อาคารชูชาติ กำภู

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์