ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการร้านค้า บริเวณข้างงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ