พิธีปิดการแข่งขันกีฬา-วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย โคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 15

IMG 2960

 

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา-วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย โคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 15 "ชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์" ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2561 โดยเป็นการจัดการแข่งขันทั้งด้านกีฬาและด้านวิชาการ ณ สนามกีฬากลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์