พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

IMG 2657

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์