มาตรการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันหยุดวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

          ด้วยในระหว่างวันที่  ๒๙-๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑ ,  ๑  มกราคม  ๒๕๖๒  เป็นวันหยุดวันขึ้นปีใหม่  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  ติดต่อกัน  จำนวน  ๔  วัน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ของนักเรียน  นิสิต  บุคลากร  รวมถึงทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมโดยรวม  ในการนี้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จึงกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย  ต่อไปนี้
       ๑. กำหนดเวลาเปิด-ปิดประตูเข้า – ออกมหาวิทยาลัยฯ  และขออภัยในความไม่สะดวก  ดังนี้
            ๑.๑  บริเวณประตูมาลัยแมน  (ประตู ๔๐๑)  ตรวจสอบยานพาหนะที่เข้า-ออกอย่างเคร่งครัด 
ตลอด ๒๔  ชั่วโมง โดยเปิดเข้า – ออกประตูเดียว
            ๑.๒  บริเวณประตูแยกพระแท่น  (ประตู ๔๐๒) ตรวจสอบยานพาหนะที่เข้า-ออกอย่างเคร่งครัด  และปิดประตู  ตั้งแต่เวลา  ๒๓.๐๐ – ๐๕.๐๐ น.
            ๑.๓  บริเวณประตูชลประทาน    (ประตู ๔๐๓) ตรวจสอบยานพาหนะที่เข้า-ออกอย่างเคร่งครัด  และปิดประตู  ตั้งแต่เวลา  ๐๐.๐๐ – ๐๕.๐๐ น.
            ๑.๔  บริเวณประตูจันทรุเบกษา   (ประตู ๔๐๔) ตรวจสอบยานพาหนะที่เข้า-ออกอย่างเคร่งครัด  และปิดประตู  ตั้งแต่เวลา  ๒๐.๐๐ – ๐๕.๐๐ น.
       ๒. มหาวิทยาลัยฯ  จึงขอความร่วมมือ  คณะ  สำนัก  สถาบัน  และหน่วยงานต่างๆ    ดังนี้
            ๒.๑ ขอทราบรายชื่อผู้ประสานงานกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน  โดยแจ้งกลับมายังกลุ่มภารกิจรักษาความปลอดภัย  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๔-๓๕๑๑๕๑  โทรศัพท์ภายใน ๓๑๗๕
            ๒.๒  กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ให้ตรวจสอบ และดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด
            ๒.๓  ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะก่อให้เกิดอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกชนิด
            ๒.๔  ตรวจสอบประตู-หน้าต่าง  และปิดล็อคให้เรียบร้อย
            ๒.๕  จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
            ๒.๖  ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
       ๓.  เพื่อให้มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  วิทยาเขตกำแพงแสน  จึงมอบหมายหน้าที่  ดังนี้
            ๓.๑  จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์  รถจักรยานยนต์  ตรวจพื้นที่ทุกๆ  ๒ ชั่วโมง
            ๓.๒  ขอความอนุเคราะห์  สถานีตำรวจภูธรกำแพงแสน  จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ  ตรวจสอบอาคาร  หน่วยงาน  และบ้านพัก  วันละ ๒ รอบ    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๔-๓๕๕๔๔๕
            ๓.๓  ขอความอนุเคราะห์  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน  จัดเตรียมรถดับเพลิงกรณีมีเหตุ  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๔-๓๕๑๔๑๓
            ๓.๔  กรณีเกิดเหตุผิดปกติอันก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง  นักเรียน  นิสิตและบุคลากร  ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดหัวหน้าชุดผู้ประสานงานแจ้ง  เหตุด่วน-เหตุร้าย และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
                  ๓.๔.๑  ผู้อำนวยการกองบริการกลาง  (นายสุทธิชัย  อินนุรักษ์)  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๑-๐๑๘๕๙๙๕
                  ๓.๔.๒  หัวหน้ากลุ่มภารกิจรักษาความปลอดภัย  (นายศักดิ์ชาย  ทองเนื้องาม)  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๙-๖๖๙๑๕๘๓
                  ๓.๔.๓  หัวหน้ารักษาความปลอดภัย  (นายสานนท์  คล่องแคล่ว)  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๗-๔๐๐๑๕๗๒
                  ๓.๔.๔  กลุ่มภารกิจรักษาความปลอดภัย  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  กองบริการกลาง  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๔-๓๕๑๑๕๑  โทรศัพท์ภายใน  ๓๑๙๑  ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไป
   
 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ  แสงสุวรรณ)
           รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองบริการกลาง

        ในวันที่ ๒๙-๓๑ ธ.ค. ๖๑ , ๑ ม.ค. ๖๒ อยู่ในวันหยุดประเพณีวันปีใหม่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวัน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองบริการกลาง ขอความร่วมมือในมาตรการความปลอดภัย สถานที่ส่วนราชการ บ้านพัก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากร ดังนี้

  • การออกจากอาคารสำนักงาน บ้านพัก ควรตรวจสอบปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า แก๊สหุงต้ม และการล็อคประตูหน้าต่าง ให้เรียบร้อย
  • เมื่อพบการเสื่อมสภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน และในบ้านพัก ควรดำเนินการเปลี่ยนให้ใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย
  • ควรเก็บกวาดบริเวณอาคารสำนักงาน และบ้านพักให้สะอาด โดยเฉพาะกิ่งไม้และใบไม้แห้ง ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดี
  • ไม่ควรปล่อยโคมลอย เพราะโคมลอยอาจตกบริเวณแปลงอ้อย, ไร่-นา ซึ่งจะทำให้เกิดเหตุไฟไหม้ได้
  • หน่วยงานควรจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชม.
  • การขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ควรตรวจสภาพให้พร้อมใช้อยู่เสมอ เมาไม่ขับ
  • กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รปภ. เอกชนในส่วนที่รับผิดชอบ ตรวจสถานที่ดังกล่าวภายในวิทยาเขตฯ อย่างเข้มงวดเป็นกรณีพิเศษตลอด ๒๔ ชม.
  • ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๑ – ๑ ม.ค. ๖๒ เวลา ๐๐.๐๐–๐๕.๐๐ น. กลุ่มภารกิจรักษาความปลอดภัย จะดำเนินการปิดประตู ๔๐๓ (ประตูชลประทาน)
  • เมื่อพบเหตุด่วน-เหตุร้าย แจ้งกลุ่มงานรักษาความปลอดภัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔-๓๕๑๑๕๑ หรือหมายเลขภายใน ๓๑๙๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

                                                                         ประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองบริการกลาง      

                                                                                                     วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑