พิธิเปิดการแข่งขันกีฬา-วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย โคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 15

IMG 2223

 

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา-วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย โคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 15 ภายใต้ชื่องาน "ชมพูพันธ์ุทิพย์เกมส์" โดยเวลา 18.30 น. ได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 15 ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วยนิสิต-นักศึกษาจาก 12 สถาบัน ดังนี้ 

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 6. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 7. มหาวิทยาลัยพะเยา
 8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 10. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 12. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ส่งนิสิต-นักศึกษาเข้าร่วมการเเข่งขันนี้กว่า 1,500 คน ณ สนามกีฬากลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์