ม.เกษตร กำแพงแสน ลงนามการต่ออายุบันทึกความตกลงในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

S 47398983

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตกีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นตัวแทนเข้าร่วมพร้อมทั้งผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิตและคณะ เข้าร่วมในพิธีลงนามการต่ออายุบันทึกความตกลงในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์