ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมประชุมรับมอบนโยบายความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

IMG 1935

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมนโยบายความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ซึ่งอำเภอกำแพงแสนประกอบด้วยเขตการปกครอง 15 ตำบล 204 หมู่บ้าน 16 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีประชากรกว่าแสนคน และเป็นเส้นทางสำคัญในการสัญจรไปยังจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และร่วมไปถึงยังเป็นเส้นทางของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะเเนวตั้ง (Area Approach) บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วงทหารในพื้นที่ มุ่งเน้นลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทางถนนให้มากที่สุด

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์