รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

195587

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ และเป็นผู้ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยงานเลี้ยงครั้งนี้จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วิภาวดี กรุงเทพฯ 

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์