ประกาศปิดโรงอาหารกลางหลังที่ 1 ชั่วคราว ถึงวันที่ 14 ม.ค. 2562

15410161