ขอเชิญร่วมงานขอบคุณบุคลากร วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2561

 

n2

 

กำหนดการ

โครงการขอบคุณบุคลากร วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561

ณ ส่วนงานในวิทยาเขตกำแพงแสน และห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย

..........................................................................

เวลา 08.30 น.           - ส่วนงานจัดสัมมาทิฐิภิรมย์

เวลา 10.30 น.           - ลงทะเบียน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย

เวลา 10.45 น.           - ชมวีดีทัศน์กิจกรรมวิทยาเขตกำแพงแสน  ในรอบปี พ.ศ. 2561

                             - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน

                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง

                                กล่าวรายงาน

                             - รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ

                               กล่าวเปิดงาน กล่าวขอบคุณบุคลากรและอวยพรวันปีใหม่

                              - ถ่ายภาพหมู่ที่ระลึก

เวลา 11.30 น.           - งานเลี้ยงสังสรรค์

                             - การแสดงของส่วนงาน

                             - จับสลากรางวัล

                             - คณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมขับร้องเพลง

* เพลงสวัสดีปีใหม่

*เพลงสรรเสริญพระบารมี

เวลา 14.00 น.           - ปิดงาน

..............................................................

การแต่งกาย : เสื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU เสื้อเขียว