บรรยากาศการเลี้ยงอาหารเย็นแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ สำนักหอสมุด กำแพงแสน

S 21569662

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และคณะผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักหอสมุด กำแพงแสน เลี้ยงข้าวต้มหมู และข้าวต้มไก่สำหรับมุสลิมฟรีแก่นิสิตที่มาอ่านหนังสือช่วงสอบภาคปลายเรียนที่2 ประจำปี 2561 ณ บริเวนหน้าด้านสำนักหอสมุด กำแพงแสน

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์  ภาพ โดย: สำนักหอสมุด กำแพงแสน