ผลประกวดธิดาเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๖๑

Dor 70

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ เวทีการแสดงศิลปวัฒณธรรม ในงานเกษตรกำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดการประกวดธิดาเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตกีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวิทยาเขตกำแพงแสน ประธานคณะกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี ๒๕๖๑ เป็นประธาน เปิดงานการประกวดธิดาเกษตรกำแพงแสนประจำปี ๒๕๖๑ มีสาวงามผู้เข้าประกวด จำนวน ๙ คน คน  เป็นนิสิต และ นักเรียนโรงเรียนสาธิต หรือเป็นบุคลากร ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ผู้สมัครต้องมีความรู้พื้นฐานการเกษตรอย่างดี และไม่เคยได้รับรางวัล ในการประกวดธิดาเกษตรมาก่อน ซึงผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดไทยเรือนต้นเสื้อแขนกระบอกนุ่งกับผ้าซิ่นผ้าทอลายขวางโดยรอบแรก เดินโชว์ตัวทั้งหมด สามรอบ พร้อมตอบคำถามเพื่อคัดเลือก จาก ๙ คน คัดเลือกให้เหลือจำนวน 5 คน ส่วนชม พร้อมกับแนะนำตัวเองให้กับคณะกรรมการผู้ตัดสินได้รับทราบ

ส่วนผลการประกวด เสร็จสิ้น ผู้ที่ได้รับตำแหน่งธิดาเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๖๑  คือ  น.ส.พัชริดา  พูลศักดิ์วรสาร ผู้สมัครหมายเลข ๘ นิสิตปี ๓ ภาควิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร รองอันดับ๑  ได้แก่ น.ส.พลอย โบราณณิณทร์  ผู้สมัครหมายเลข ๔  นิสิตปี ๓  ภาควิชาภาษาอังกฤษ(ภาคพิเศษ)  คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รองอันดับ ๒  คือ น.ส.ธนพร มังน้อย ผู้สมัครหมายเลข ๑นิสิตปี ๑ภาควิชาเกษตรทั่วไป คณะเกษตร   ขวัญใจกำแพงแสนได้แก่ น.ส.อินทุอร ศิลปะวิจิตรการ ผู้เข้าประกวดหมายเลข ๖ นิสิต ปี ๓ภาควิชาภาษาอังกฤษ  ขวัญใจสื่อมวลชนได้แก่ น.ส.พลอย โบราณณิณทร์  ผู้สมัครหมายเลข ๔