มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าววันพ่อ ประจำปี 2561

Rice5 43

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าววันพ่อ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน โครงการปลูกข้าววันแม่ ได้จัดมาแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยกำหนดเก็บเกี่ยวในวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติรวมถึงเป็นวันชาติของประเทศไทย ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561

      กิจกรรมประกอบไปด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ขับร้องเพลงชาติไทย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวเปิดงาน บันทึกภาพหมู่ และลงแปลงนาเกี่ยวข้าวร่วมกัน ณ ทุ่งนาไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน