กำหนดการ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน “เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561”