ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ในวันพิธีเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561

IMG 0492

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดการประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาทรงเปิดงาน "เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561" ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ซึ่งมี พลอากาศตรี เกรียงไกร เสมสวัสดิ์ นายทหารรักษาความปลอดภัยประจำพระองค์ ร่วมด้วย นางสาวพาณี จันโททัพ กองพระราชพิธี พร้อมคณะผู้แทนจากสำนักพระราชวัง คณะผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง และ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมการประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการรับเสด็จ ด้านกำหนดพิธีการการประดับตกแต่งสถานที่ ด้านการถวายความปลอดภัย และการมอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จในด้านอื่นๆ ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์