สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์งานวิจัยเรื่อง โดมแสงนวลระบายอากาศประหยัดพลังงาน

IMG 0374

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจัย เรื่อง โดมแสงนวลระบายอากาศประหยัดพลังงานแก่บริษัทภาคิน มีเดีย โดยมีผู้วิจัย คือ อ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ และ ดร.ณัฏรี ศรีดารานนท์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน ณ ห้องรับรอง อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์