รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562

IMG 0317

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้เข้าร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นการคัดเลือกคณะกรรมสหกรณ์สายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าเป็นคณะกรรมการดำเนินการ  ประจำปี 2562 ณ ด้านหน้าอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน