ม.เกษตร กำแพงแสน มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งทางการบริหาร

IMG 0213

 

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน และผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์