เปิดงาน Show and Share : KU Happy Zone ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรแห่งความสุขอย่างอย่างยืน

IMG 9879

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 14.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบหมายให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Show and Share : KU Happy Zone ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรแห่งความสุขอย่างอย่างยืน "Show and Share" โดยมี ดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งได้เน้นการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานในมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ โดยได้ยึดหลัก 8 Happy Workplace สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เพื่อสร้างหน่วยงานต้นแบบสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ ตลอดจนพัฒนาแกนนำและเชื่อมโยงพลังเครือข่ายสร้างความสุขในที่ทำงานไปสู่สุขภาวะทั้ง 8 นั่นเอง ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "จุดประกายองค์กรแห่งความสุข" และ การเสวนาช่วง Happy Money Talk หัวข้อ "ตลาดนัดแห่งความสุข ตลาดนัดอิ่มเกษตร" ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์