ศูนย์สุขภาวะนิสิต Happy Place Center

IMG 0816

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณบดีจากคณะต่างๆ นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมเปิดศูนย์สุขภาวะนิสิต Happy Place Center โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่สำหรับให้บริการนิสิตที่มีปัญหาด้านสุขภาวะในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษา ดูแลคัดกรอง และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับนิสิต และเพื่อดูแล และส่งเสริมให้นิสิตที่มีปัญหาด้านสุขภาวะได้ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขจนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ยังได้มีเครือข่ายพยาบาลจิตเวช จากโรงพยาบาลกำแพงแสน พยาบาลวิชาชีพ จากกองบริการกลาง (สถานพยาบาล) ณ สำนักหอสมุด กำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์