ม.เกษตร กำแพงแสน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IMG 0647

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ให้การต้อนรับและให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน แก่คณะศึกษาดูงานของ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 23 คน ได้แก่คณะอาจารย์ จำนวน 5 คน ศิษย์เก่า จำนวน 1 คน นิสิตปริญญาเอก จำนวน 15 คน นิสิตปริญญาโท จำนวน 1 คน ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และเข้าเยี่ยมชมหอประวัติ สำนักหอสมุด กำแพงแสน

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์        ภาพ โดย: นางสาวเบญจรัตน์  อินทร์หัวย่าน