• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน แจ้งการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress 2020 แก่ผู้แทนจากจังหวัดกระบี่

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน แจ้งการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress 2020 แก่ผู้แทนจากจังหวัดกระบี่

477365

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ให้การต้อนรับ คุณพรเทพ สีบุญเรือง ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ผู้แทนจากจังหวัดกระบี่ เพื่อขอแจ้งการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress 2020 ภายใต้หัวข้อ “Transforming System and Strengthening Development for Agricultural Sustainability” ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 ณ Maritime Park & Spa Resort จังหวัดกระบี่ ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน อาคารชูชาติ กำภู

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์