โครงการขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2562

DSC 7181

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 13 ท่าน และมี นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุสาหะความตั้งใจที่อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของบุคลากรทุกๆ ท่านอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นสู่รุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป ต่อมาเวลา 11.30 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมมอบดอกไม้แทนใจและรับชมวีดีทัศน์จากใจผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารและรับฟังชมการแสดงดนตรี ณ ห้องคอนเวนชั้น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์     ภาพ โดย: นายถาวร  คล้ายวงษ์ 

รูปภาพเพิ่มได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1tyJqNBBoPca01BbgiDnDxzssut-dsLwg?usp=sharing 

VDO ผู้เกษียณ  https://drive.google.com/file/d/1nQhdvOtrXLIq0SUQMIy-jj38RHCrOaVI/view?usp=sharing