โครงการฝึกอบรม "Workshop on English for Presentation"

IMG 8543

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม "Workshop on English for Presentation" โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาเขตกำแพงแสนได้นำทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษมาปรับใช้ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ มุ่งเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและมีการทดสอบนำเสนอผลงานภายใต้การแนะนำและถ่ายทอดเทคนิคจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา ดวงจิต อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร (บางเขน) พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการสื่อสารและนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และจังหวัดกาญจนบุรี 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์