โครงการ "การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

๑๙๐๘๑๙ 0002 3

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  รัตนทับทิมทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและประกันคุณภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" โดยมี นายวิโรจน์  ทองสุพรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงานการจัดโครงการ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ แก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ร่วมไปถึงการพัฒนาชุมชนและสังคมให้แข็งแรง เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีบทบาทต่อภารกิจงานนำไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยในอนาคต ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์     ภาพ โดย: งานอำนวยการ