โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันตน (ประจำปี 2562)

ประกนสงคม ๑๙๐๘๑๙ 0023

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันตน (ประจำปี 2562) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดอบรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยได้รับเกียรติจาก คุณดลชนก เเวววีรคุปต์ นักชำนาญการแรงงานชำนาญการ นายสมศักดิ์ ชูสุข ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดนครปฐม และนายชิศณุพงศ์ สรชัญกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพอเศษ จากกองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์     ภาพ โดย: งานอำนวยการ