ม.เกษตร กพส. ต้อนรับคณะอาจารย์นิสิตโครงการเเลกเปลี่ยนนิสิต Okayama University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562

IMG 8427

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต้อนรับคณะอาจารย์นิสิตโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต “Okayama – Kasetsart International Practical Education Program” และเจ้าหน้าที่โครงการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จำนวน 14 คน และนิสิตโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น KU – OU ประจำปี 2562 จาก Okayama University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 14 คน โดยมีกำหนดระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่ 17 - 29 สิงหาคม 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์       ภาพ โดย: นายถาวร  คล้ายวงษ์