คณะวนศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.10

IMG 8284

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 - 17.00 น. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดในพิธี "ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" โดยมี  รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวต้อนรับ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดทำโครงการเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ด้วยการปลูกป่า จำนวน 100 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่รอบนอกประกอบด้วย ต้นสักมะค่าโมง 500 ต้น พะยูง 2,500 ต้น ยางนา 1,000 ต้น กระถินเทพา 1,000 ต้น ยูคาลิปตัส 30,000 ต้น และอีก 1 แปลง พื้นที่ 20 ไร่ เป็นแปลงไผ่ล้อมยาง แยกเป็น 1.ต้นไม้วงศ์ยาง ได้แก่ ยางนา ยางเหียง พะยอม กระบอก และตะเคียนทอง อย่างละ 500 ต้น รวม 2,500 ต้น 2.ต้นไม้ตระกูลไผ่เลี้ยง ได้แก่ ไผ่หวาน ไผ่กิมซุง อย่างละ 150 ต้น ณ พื้นที่สาธิตการปลูกป่าสวนป่านิเวศเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์     ภาพมุมสูง โดย: นายวินัย  จอมแก้ว