โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 68

IMG 7797

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมร่วมกับ นายวีรเทพ สุดแดน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดยกิจกรรมการฝึกอบรมนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบายแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนกฎระเบียบ พรบ. สวัสดิการและการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยเริ่มการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 68 ระหว่างวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2562 มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรวมจำนวน 99 คน ณ ห้องหงษ์เหิร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์