ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562 ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด

IMG 7299

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวให้โอวาท ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อเสนอแก้ไขอนุมัติข้อบังคับร้านค้าสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด และเรื่องขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์