ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่น ระดับภาค

386484

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนไปร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และบุคลากรดีเด่น ระดับภาค ระดับประเทศ และคณะกรรมการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์