• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้หารจาก National Changhua University of Education สาธารณรัฐจีน (ประเทศไต้หวัน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้หารจาก National Changhua University of Education สาธารณรัฐจีน (ประเทศไต้หวัน)

NKD 7340

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองมหาวิทยาลัย (Memorandum of Understanding, MOU) ร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก National Changhua University of Education สาธารณรัฐจีน (ประเทศไต้หวัน) ซึ่งคณะผู้แทนจากประเทศไต้หวัน ได้เข้าเยี่ยมชมและเเลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2562 โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหาร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหาร และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมด้วยในครั้งนี้ ณ อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 

ข่าว/ภาพโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์             

รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/openid=1TnyiAZEYoo85q99FyJDXslr4P43qAHkU /

 https://drive.google.com/drive/folders/1vOtIOijaNWMcOeNjm6twc_Ho8_kqWVHf?usp=sharing