มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้หารจาก National Changhua University of Education สาธารณรัฐจีน (ประเทศไต้หวัน)

NKD 7340

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองมหาวิทยาลัย (Memorandum of Understanding, MOU) ร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก National Changhua University of Education สาธารณรัฐจีน (ประเทศไต้หวัน) ซึ่งคณะผู้แทนจากประเทศไต้หวัน ได้เข้าเยี่ยมชมและเเลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2562 โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหาร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหาร และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมด้วยในครั้งนี้ ณ อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 

ข่าว/ภาพโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์             

รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/openid=1TnyiAZEYoo85q99FyJDXslr4P43qAHkU /

 https://drive.google.com/drive/folders/1vOtIOijaNWMcOeNjm6twc_Ho8_kqWVHf?usp=sharing