กำหนดการ/ขั้นตอนพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน

 • ลงทะเบียนพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีลงนามถวายพระพร
 • เวลา 09.00 – 09.30 น.
  • - ผู้แทนส่วนงานลงทะเบียน เพื่อถวายพานพุ่มดอกไม้สด
  • - พิธีกร เรียนเชิญผู้บริหารส่วนงาน ที่พร้อมจะลงนามถวายพระพร ณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อประกอบพิธีดังนี้
   • - ถวายความเคารพ 1 ครั้ง
   • - บันทึกภาพร่วมกันของแต่ละส่วนงาน
   • - ลงนามถวายพระพร เสร็จแล้วเข้าสู่บริเวณพิธีด้านหน้า ห้องคอนเวนชั่น
 • เวลา 09.30 น.
  • - รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เดินทางมาถึง
  • - พิธีกร เรียนเชิญรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ประกอบพิธี ณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ดังนี้
   • - ถวายความเคารพ 1 ครั้ง
   • - เปิดกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
   • - ถวายความเคารพ 1 ครั้ง
   • - รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และคณะผู้บริหารบันทึกภาพร่วมกัน
   • - ลงนามถวายพระพร เสร็จแล้วเข้าสู่บริเวณพิธีด้านหน้าห้องคอนเวนชั่น
 • พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และถวายพระพรชัยมงคล

 • เวลา 10.00 น.
  • - พิธีกร เรียนเชิญผู้บริหารส่วนงานพร้อมคณะฯ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด (โดยขึ้นบนเวทีตามลำดับการลงทะเบียนจนครบทุกส่วนงาน)
  • - พิธีกร เรียนเชิญรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ประธานในพิธีขึ้นสู่เวทีไปยังหน้าโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประกอบพิธีตามลำดับ ดังนี้
  • - ถวายความเคารพ 1 ครั้ง
  • - เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • - ถวายพานพุ่มดอกไม้สด
  • - ถวายความเคารพ 1 ครั้ง
  • - ประธานในพิธีลงจากเวทีไปยังประจำแท่นเกียรติยศ เพื่อกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จบแล้ว
  • - ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
  • - ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา
  • - ประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ
  • - พิธีกร เรียนเชิญรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนักเรียน บนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกัน
  • - เสร็จพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และถวายพระพรชัยมงคล
หมายเหตุ
 1. โต๊ะลงนามถวายพระพร ตั้งอยู่ ณ โถงด้านหลังห้องคอนเวนชั่น
 2. หน่วยงานนำพานพุ่มดอกไม้สดมาเอง (ดอกไม้โทนสีเหลือง)
 3. การแต่งกาย ผู้บริหารเสื้อโทนสีเหลือง สวมเบลเซอร์
  • - ผู้บริหาร/บุคลากร : เครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก (กรณีไม่มีเครื่องแบบปกติขาว) ให้แต่งกายดังนี้
   • ผู้ชาย : ชุดเบลเซอร์ (เสื้อเชิ๊ตสีขาว ผูกเนคไทสีเหลือง)
   • ผู้หญิง : ชุดเบลเซอร์ (เสื้อเชิ๊ตสีขาว กระโปรงคลุมเข่า)
  • - นิสิต : เครื่องแบบนิสิตชุดพิธีการ

เพื่อให้การบันทึกภาพถ่ายในการลงนามถวายพระพร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ,จึงขอเชิญหน่วยงานลงนามถวายพระพร เป็นหมู่คณะ โดยพร้อมเพรียงกัน