โครงการเสริมทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศฯ (โครงการ English leadership Camp)

IMG 5417

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศของบุคลากรและนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โครงการ English leadership Camp) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2562 โดยมีจำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ 60 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการจำนวน 10 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสร้างทัศนคติที่ดีแก่นิสิตและพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต รวมทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้นิสิตได้รับโอกาสในการศึกษาต่อเพื่อการแลกเปลี่ยนนิสิตทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มมากขึ้น ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ โรงแรม ฟูราม่าเอ็กซ์คลูซีฟ แซนดารา หัวหิน อ.ชะอำ

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์