ผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสนให้การต้อนรับ Zhejieng University

DSC019512233

 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสนให้การต้อนรับ Zhejieng University

 ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน และผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีผฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ให้การต้อนรับคณะโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจาก Zhejieng University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเข้ามาศึกษาดูงาน สัมมนาแลกเปลี่ยนรู้ด้านงานวิจัยกับทางคณะเกษตรกำแพงแสน โดยมีกำหนดการเข้ามาศึกษาดูงาน ณ วิทยาเขตกำแพงแสนระหว่างวันที่ 10-31 กรกฎาคม 2562