โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น (CHINESE FOR BEGINNER) "The Third Language: Increase Your Chance and Widen Your World”

DSC 2879

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการอบรม โดยมี นางสาวเฟื่องลัดดา เทพสถิตย์ศิลป์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อการพัฒนาการใช้ภาษาที่ 3 สำหรับเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาต่อในระดับต่อไป โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 5 หมวด ได้แก่ 1.หน่วยเสียงพยัญชนะ 2. หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 3. อักษรจีน อักษรภาพ 4.หลักการฝึกหัดเขียนอักษรจีนเบื้องต้น 5.บทสนทนา - การทักทาย การกล่าวลา - การขอบคุณ การขอโทษ - คุณทำงานอะไร - แสดงความชอบหรือไม่ชอบ - แนะนำตนเอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องจัดเลี้ยงชั้นลอย อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์     ภาพ โดย: นายถาวร  คล้ายวงษ์