นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 จาก "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research EXPO 2018)"

RExpo61 0

 

ผลงานของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 2 ผลงาน และเหรียญทองแดง 2 ผลงาน ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 จาก "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research EXPO 2018)" ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ รายละเอียดดังนี้

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ
ได้รับรางวัล: เหรียญเงิน
ผลงานเรื่อง: กระบวนการเคลือบด้วยละอองสารเคมียืดอายุการเก็บรักษาดอกกล้วยไม้
ประโยชน์ของผลงาน: เป็นเครื่องที่ช่วยยืดอายุดอกกล้วยไม้ให้อยู่ได้นานขึ้น
เจ้าของผลงาน:
   1) นายเกียรติศักดิ์ ฮินท่าไม้
   2) นายจิรเมธ นิลโนรี
   3) นายชยพัฒน์ สัมมาวุฒธิ
   4) นายปิยะวัตร เกิดผล
   5) นายพงศ์ศิริ แก้วทวี
   6) นายรุจิพงษ์ สุขทรัพย์
   7) นายวรภพ ถึงศรีปั้น
   8) นายวัชรพล บุญวงศ์
   9) นายศิวะ รามัญจิต
 10) นายสุธฺิชัย เอี่ยมศิริ
 11) นายอภิษฎา ถนอมรัตชัย
 12) นายโอภาส กาฟัก
 13) นางสาวณัฐชา รัตนกู้เกียรติ
 14) นางสาวณิชารีย์ กันนา
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ
ได้รับรางวัล: เหรียญเงิน
ผลงานเรื่อง: กระบวนการเร่งเร้ากล้วยไม้ให้เติบโตผลิตดอกนอกฤดูการด้วยสภาวะฤดูฝนเสมือน โดยไม่ใช้สารเคมีและฮอร์โมน
ประโยชน์ของผลงาน : ทำให้ต้นไม้ ไม้ดอก และพืชชนิดต่างๆสามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้นโดยการจำลองสภาวะฤดูฝนและใช้ทฤษฎีของวัฏจักรไนโตรเจน
เจ้าของผลงาน:
   1) นายณัฐพงศ์ ชัยสงคราม
   2) นายธนวัฒน์ หวังเกียรติก้อง
   3) นายธาร์ม อุรัจนานนท์
   4) นายนัทธพงศ์ ไตรทิพย์มธุกร
   5) นายพีรวุฒิ สุขสมจิตร
   6) นายภานุวัฒน์ เจริญพร
   7) นายวีรภัฎ ยอแสงรัตน์
   8) นางสาวกมลวรรณ จุลแสน
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข
ได้รับรางวัล: เหรียญทองแดง
ผลงานเรื่อง: กระบวนการฟื้นฟูผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม
ประโยชน์ของผลงาน: ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีอาการปวดตามบริเวณต่างๆหรือเครียดจากการทำงานในออฟฟิศให้มีอาการที่ดีมากขึ้นและผ่อนคลาย
เจ้าของผลงาน:
   1) นายชาคริต พันธุตะ
   2) นายณัฐชาติ ภุมริน
   3) นายภาณุวัฒน์ สุขสมภักตร์
   4) นายวีรภัทร์ อินสมตัว
   5) นายสิริพงศ์ ศิรกุลวัฒน์
   6) นายสุริยะ ม่วงทองหลาง
   7) นางสาวธิติยา ภัทรกุลชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแพทย์และสาธารณสุข
ได้รับรางวัล: เหรียญทองแดง
ผลงานเรื่อง: พาหนะฟื้นฟูการเดินในท่าที่ถูกต้องสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกายภาพ
ประโยชน์ของผลงาน:
   1) เพื่อช่วยการฝึกเดินของผู้สูงอายุและผู้ป่วยกายภาพในท่าทางที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
   2) เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และลดอุบัติเหตุจากการใช้อุปกรณ์
   3) ช่วยลดความเสี่ยงจากความประมาทของผู้ใช้และผู้ดูแล
เจ้าของผลงาน:
   1) นายกนกพล อภิชาตพงษ์
   2) นายคมสัน นวลแก้ว
   3) นายชยุต ยอดรักษ์
   4) นายชูเกียรติ ผาลาด
   5) นายณกานต์ เฉื่อยฉ่ำ
   6) นายณัฐดนย์ ณ นคร
   7) นายเตชินท์ เฉลิมเทวี
   8) นายธีรศักดิ์ สมกุล
   9) นายภาคย์ บุญราษฎ์
 10) นายสงกรานต์ ลี้ภัยเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/pg/eng.kps.ku.ac.th/photos/?tab=album&album_id=2362766657072121

ข่าว/ภาพ โดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์