1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รางวัลวันนักประดิษฐ์ 2562

Inventor art

นิสิตวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้า 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดงในการประกวดผลงาน นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลนักคิดนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ เหรียญเงิน
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ผลงาน กระบวนการสกัดกั้นการแพร่กระจายชองโรคพืชด้วยการเหนี่ยวนำพันธะระหว่างเบส cytosine ใน สาย DNA ให้บิดเบี้ยวจนสลายตัวด้วยการฉายแสง UVC เข้มข้นในระยะประชิดจากหุ่นยนต์ (The process of restrained the contagion of plant disease by inducing a bond between the cytosine bases in the DNA strands for distorting until them decomposes with the closed high intensity UVC from the robot)
สมาชิกทีมงาน นิสิตวิศวกรรมเครื่องกล ดังนี้
          1) นายเอกชัย ไชยชัชวาล 5720551565
          2) นายธารินทร์ วันแอเลาะ 5720501932
          3) นายสุวภัทร ไม้สังข์ 5920551232
          4) นายศิวัช วิศาลธรรมกร 5920552051
          5) นางสาวณัฐชา รัตนกู้เกียรติ 5920502711
          6) นายศิวะ รามัญจิต 5920500191
          7) นายเกียรติศิลป์ เตียไธสง 5920550295
          8) นางสาวพรธีรา มารมย์ 5920552026
          9) นางสาวณัฐพร ศรีอุบล 5920552018
        10) นางสาวสุกานดา สีสุ่น 5920550279
          อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล

รางวัลนักคิดนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ เหรียญทองแดง
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
ผลงาน ระบบการฟื้นฟูผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome Rehabilitation)
สมาชิกทีมงาน นิสิตวิศวกรรมเครื่องกล
          1) นายวีรภัทร์ อินสมตัว 5920502916
          2) นายภาณุวัฒน์ สุขสมภักตร์ 5920500131
          3) นางสาวธิติยา ภัทรกุลชัย 5920502762
          4) นายณัฐชาติ ภุมริน 5920502720
          5) นายสิริพงศ์ ศิรกุลวัฒน์ 5920500239
          6) นายชาคริต พันธุตะ 5920502681
          7) นายสุริยะ ม่วงทองหลาง 5920502959
          อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล

รางวัลนักคิดนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ เหรียญทองแดง
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
ผลงาน นวัตกรรมหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลมะม่วงอัตโนมัติ (Innovative Automotion Mango Harvesting Robot) ทีมที่ 1
สมาชิกทีมงาน นิสิตวิศวกรรมเครื่องกล
          1) นายเกษม ปู่ช้าง 5920502983
          2) นายสิทธิโชค สุดสาร 5920502932
          3) นายณัฐนัย ไชยคชบาล 5920502738
          4) นายสุรพัศ อุทัยถาวร 5920502941
          5) นายวิทวัส สบายยิ่ง 5920502908
          6) นายไกรสร ส่งบุญ 5920503017
          7) นายตฤบดี สัตยานิคม 5920550180
          8) นายณพงศ์ธรณ์ ปั้นชง 5920551011
          9) นายณัฐปคัลภ์ ฟักเฟื่อง 5920551020
         10) นายระพิพงศ์ สุขทรัพย์ 5920551160
         11) นายพีรพล กล่อมดี 5920552034
          อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล

รางวัลนักคิดนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ เหรียญทองแดง
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
ผลงาน "นวัตกรรมหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลมะม่วงอัตโนมัติ (Innovative Automotion Mango Harvesting Robot)" ทีมที่ 2
สมาชิกทีมงาน นิสิตวิศวกรรมเครื่องกล
          1) นายจิรายุส นิธินนท์ 5920550155
          2) นายฐิติพงศ์ ทองอ่อน 5920550163
          3) นายธนภัทร์ พิพัฒนไมตรี 5920550198
          4) นายพีระวัฒน์ โตนนัทวณิช 5920550244
          5) นายวริทธิ์ สิงห์ดี 5920550252
          6) นายศิริศักดิ์ ปัญญะธารา 5920550261
          7) นายอภิรัฐ เอื้ออารี 5920550287
          8) นางสาวโศจิรัตน์ จันทร์รักงาม 5920550309
          9) นางสาวมัณฑิตา ราชสมบัติ 5920551143
        10) นายวรพล พลอยใหม่ 5920551186
        11) นายเจตนนท์ แย้มสิน 5920551241
        12) นายชาตรี ตวงมณีต่อวงศ์ 5720551328
         อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล

ติดตามรายละเอียดได้ที่: http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/2355-620202awards