เหรียญรางวัลเรียนดีพระราชทาน ประจำปี 2561

TT

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจินตนา แสงสว่าง นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนเป็นลำดับที่ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่นร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ นำคณะนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและสอบได้เป็นลำดับที่ 1 ประจำปี 2561 รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ในการนี้ นางสาวจินตนา แสงสว่าง นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้มีผลการเรียนดี ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.86 เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น ร่วมกับคณะของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์