มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. ได้รับรางวัลการประกวด"KU-KM Best Practice Awards" และ "KU-KM Mart Awards"ในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5

DSC 2663

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้เพื่อประกวดรางวัล "KU-KM Best Practice Awards" และนำเสนอองค์ความรู้เพื่่อเข้าประกวดรางวัล "KU-KM Mart Awards" ในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอกระบวนการของการจัดการความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการระหว่างส่วนงาน รวมถึงเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ส่วนงาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำองค์ความรู้ไปใช้ได้จริง และเพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งให้เกิดความสำเร็จยั่งยืน และกำหนดแนวทางการจัดการความรู้มอบสู่ส่วนงานปฏิบัติได้จริง โดยมีการสรุปผลรางวัลจากการประกวด "KU-KM Best Practice Awards" และ "KU-KM Mart Awards" ดังนี้

  1. สรุปผลรางวัล Best Practice Awards 
  2. สรุปผลรางวัล Mart Awards    

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์                                                                                                                                                      

รูปภาพเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ที่แนบให้นี้: https://drive.google.com/drive/folders/1WENXP8mK6AdthEtUMZoNavFdo_FM9x1b