คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัล ME-NETT2018: Best Paper Award

จกรกล

 

ผศ.ดร.ปรีดา ปรากฏมาก อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ อ.ดร.สถาพร วังฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัล Best Paper Award กลุ่ม Computation and Simulation Techniques (CST) ในการนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 (ME-NETT2018) บทความวิจัยเรื่อง "Investigation of Particle Dynamics and Heat Transfer in a Fluidized bed Using CFD-DEM Simulation" ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร