สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (งานเครือข่ายโทรศัพท์) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ด้านการตัดแต่งไม้ประดับ)