ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและนิสิต และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว