ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานเงินงบประมาณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองบริหารวิชาการและนิสิต