สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและนิสิต