ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดอบรม เรื่อง การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAPฯ รุ่นที่ 6

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
เรื่อง การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 6
วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์ปฏิบัติการวิจัย
และเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน นครปฐม 73140 ติดต่อ คุณรัตนา เอการัมย์หรือคุณสุลักษณ์ แจ่มจำรัส โทร. (034) 351399 ต่อ 440,
485 หรือ 083-3155018 โทรสาร (034) 351392

gap gmp haccp

  1. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป
  2. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 3,500 บาท โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่

20 พฤษภาคม 2562 เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม
การจ่ายค่าลงทะเบียน
ธนาณัติในนาม นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ (เคาน์เตอร์ ม. เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 00034) ที่อยู่
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
73140 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างบน หรือ
ทางโทรสาร (034) 351392 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.