โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาประจำคณะ สำนัก และสถาบัน (สำหรับกรรมการประจำ) รุ่นที่ 1

กรรมการประจำ

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี้: หลักสูตร คณะกรรมการประจำ ใบสมัคร รุ่นที่ 1